به دنبال استقبال مخاطبان از بازی مهدیار 1 و 2 بازی مهدیار 3 در جریان تولید قرار گرفت. این بازی نسبت به دو قسمت قبلی خود از روایت داستانی زیباتر ، بازی های متنوع تر و در چند فصل طی زمان مشخص ارائه خواهد شد.

گذاشتن دیدگاه